Email: info@ruvaseguridad.com | Telèfon: (34) 93 464 79 69

Àrea Client | ESP

Notícies

Manteniment d´extintors i Bies Barcelona

Manteniment d´extintors i Bies Barcelona

Tots els mitjans de protecció activa contra incendis necessiten un manteniment periòdic que es troba regulat per la normativa corresponent.


Del Reial Decret 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS hem de destacar:


✔︎ Entra en vigor a partir del novembre del 1993


✔︎ Implica les instal·lacions de protecció contra incendis, tant en funcions d'instal·lació com en de manteniment. El seu objecte és definir les condicions que han de complir els aparells, sistemes i equips, la instal·lació i el manteniment usats en la protecció contra incendis.


Obligacions del mantenidor autoritzat


✔︎ A. Comprovar, revisar i mantenir aparells, instal·lacions o equips tenint en compte els terminis reglamentaris, usant recanvis o peces originals.


✔︎ B. Tenir personal competent i en quantitat suficient quan sigui necessari per corregir les deficiències o avaries que se succeeixin en els aparells, sistemes o equips el manteniment dels quals hagin de fer.


✔︎ C. Informar de manera escrita el titular d'aquests aparells, equips o sistemes que no brinden garantia de funcionament correcte, tinguin deficiències que no puguin ser corregides durant el manteniment o no amb les disposicions vigents que siguin corresponents. Aquest informe es raonarà tècnicament.


✔︎ D. Guardar documentació que justifiqui les operacions de manteniment realitzades, dates d'execució, resultats i incidències que hagi succeït, elements substituïts i quant sigui digne de menció per saber l'estat de l'operativitat de l'aparell, equip o sistema la conservació del qual es faci. Una còpia d'aquesta documentació l'ha de tenir el titular dels aparells, equips o sistemes.


✔︎ E. Informar al titular dels aparells, equips o sistemes, les dates en què s'han d'efectuar les operacions de manteniment periòdiques.


Extintores de incendio


La ubicación de los extintores portátiles de incendio hará que sean fácilmente visibles y accesibles, se encontrarán situados cerca de los puntos donde se considere mayor probabilidad de iniciarse el incendio, especialmente cercanos a las salidas de evacuación y a ser posible sobre soportes fijados a parámetros verticales de forma que la parte superior del extintor quede, como mucho a 1’70mt sobre el suelo.


Tanto el mantenimiento de cada tres meses como el de cada año deben conservar constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo nombrando como mínimo las operaciones realizadas, su resultado y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan hecho. Las anotaciones han de llevarse al día y se encontrarán a disposición de la Comunidad Autónoma correspondiente.


Pel propietari o usuari


Cada 3 mesos (a Extintors d'incendi)


✔︎ Verificació de l'accessibilitat, senyalització i aparent bon estat de conservació.


✔︎ Inspecció de forma ocular d'assegurances, inscripcions i precintes, etc.


✔︎ Inspecció de forma ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, vàlvula i mànega...)


Per empresa mantenidora autoritzada


Cada any (a Extintors d'incendi)


✔︎ Comprovació de pressió i pes en cada cas.


✔︎ Inspecció de forma ocular d'assegurances, precintes, inscripcions, etc.


✔︎ En la revisió anual no cal l'obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent a no ser que en les comprovacions que s'enumeren s'hagin observat anomalies que ho facin necessari.


Cada 5 anys (a Extintors d'incendi)


✔︎ Des de data de timbrat de l'extintor (i per 3 vegades) se'n farà retimbrar d'acord amb la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ d'extintors d'incendis.


✔︎ Es rebutjaran aquells extintors que segons el parer de l'empresa mantenidora tingui defectes que posin en dubte el funcionament correcte i la seguretat de l'extintor o aquells per als quals no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.


Boques d'Incendi Equipades (BIE)


Pel propietari o usuari


Cada 3 mesos (a Boques d'Incendi Equipades (BIE))


✔︎ Confirmació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips. Verificació per inspecció de tots els components, procediment de desenvolupar la mànega en tota la seva extensió i accionament del filtre.


✔︎ En cas que hi hagi diverses posicions. Comprovació, amb lectura del manòmetre, de la pressió del servei.


✔︎ Neteja del conjunt i greixatge de les frontisses i tancaments a les portes de l'armari.


Per una empresa mantenidora autoritzada


Cada any (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


✔︎ Desmuntatge i assaig de la mànega en lloc adequat.


✔︎ Confirmació del bon funcionament del filtre en les diferents posicions i del sistema de tancament.


✔︎ Confirmació de l'estanquitat de mànega i ràcords i estat de les juntes.


✔︎ Verificació de la indicació de manòmetre amb un altre de referència (patró) que s'acobla al ràcord de connexió de la mànega.


Cada cinc anys (BIE o Boques d'Incendi Equipades)


✔︎ La mànega ha d'estar sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm.


Ruva Seguridad - Polígono Industrial Les Guixeres - Plaça Vapor, 17B - 08915 Badalona - Barcelona · (34) 93 464 79 69 · info@ruvaseguridad.com

Avis Legal | Política de privadesa | Política de cookies | Política de qualitat | Política de Xarxes Socials | Més

iso-9001

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament del lloc web, i si ens dóna el seu consentiment,
també utilitzarem cookies per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis.